practice

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

ARSA                                                       PAYI                                                                                                                                                               KARŞILIĞI    İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

 

Aşağıda mühür ve imzası bulunan (NOTER BİLGİLERİ YAZILACAK) adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş (ARSA SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ VE ADRES YAZILACAK), gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş (MÜTEAHHİDİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ YAZILACAK), DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ düzenlenmesini istediler. İlgililerin kimlikleri hakkında yukarıda yazılı belgeler ile kanı sahibi olduğum gibi bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu ve ilgililerden ( ARSA SAHİBİMÜTEAHHİT) adlı kişilerin okuryazar olduklarını anladım.  İlgililer;  ARSA SAHİBİMÜTEAHHİT)  şu suretle söze başladılar.

 

 "Ben ARSA SAHİBİ  arsa sahibi olarak, 000000000000000000  yetki  belge numaralı ben   MÜTEAHHİT müteahhit  olarak aramızda genel  hükümleri  ve  teknik  şartnamesi aşağıda belirtilen şekilde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi yaptık şöyle ki "Ben ARSA SAHİBİ arsa sahibi olarak sahibi ve hissedarı GAYRİMENKUL BİLGİLERİ  …….miktarlı gayrimenkulün (ifraz tevhid sonucu parsel numarası değişse dahi) 100 hisse itibariyle ??  hissesini (RAYİÇ DEĞER YAZILACAK) bedel karşılığında ve gayrimenkul üzerinde ekli basit krokide belirlendiği üzere ?? ?? ?? ?? şeklinde ?? Bloklu, her Blokta Zemin  +  ?? Normal Katlı,  ?? bölüm olmak üzere toplamda ??  bağımsız bölümlü binaları sözleşme şartlarına uygun olarak inşa etmek koşuluyla, müteahhit MÜTEAHHİT isimli kişiye satmayı vaad ediyoruz.

Ben yetki belge numarasının …………………………. olduğunu beyan eden MÜTEAHHİT müteahhit sıfatıyla, Ben de yukarıda tapu kayıtları yazılı bulunan gayrimenkul üzerinde, satış vaadinde bulunanların beyanında yazılı olduğu gibi ?? ?? ?? ?? şeklinde ?? Bloklu, her Blokta Zemin  +  ?? Normal Katlı,  ?? bölüm olmak üzere toplamda ??  bağımsız Bölümden oluşan binaları plan ve projesine uygun olarak yapmak üzere %?? hissesini 000,00,- TL. (………………………….  LİRA) bedel ile satın almayı vaad ve taahhüt ediyorum ve vaad edenlerin vaadini ve beyanlarını kabul ediyoruz. " diyerek sözlerini bitirdiler.

 

Arsa sahibi tekrar söz alarak: "100 hissede ?? hissenin satış bedeli olan  (RAYİÇ DEĞER YAZILACAK) müteahhitten alınmamış olup buna karşılık inşaat tamamlandıktan sonra ekli krokide belirtilen ? ? ? ? ? ?  Bloktaki ? ? ? ?  nolu bağımsız bölümler, sözleşme hükümlerini yerine getirmesi şartı ile müteahhide bırakılacaktır. ? ? hissenin ferağı ise kat irtifakı kurulum aşamasında tarafımızdan verilecektir." diye sözlerini bitirdiler.

Taraflar birlikte söz alarak,

   1.TANIMLAR

İş bu sözleşmede kullanılan deyimler, aşağıdaki şekilde anlaşılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

…………………………………………. numarasında kayıtlı gayrimenkulün (ifraz tevhit sonucu parsel numarası değişse dahi) 100 hisse itibariyle ?? hissesini (RAYİÇ BEDEL YAZILACAK) bedel karşılığında ve gayrimenkul üzerinde ekli basit krokide belirlendiği üzere  ? ? ? ? şeklinde ? bloklu, her blokta zemin +?  normal kat ? bağımsız bölüm olmak üzere toplam ?? ( yazıyla) bağımsız bölümlü binalar inşaatı işidir.

GAYRİMENKUL MALİKLERİ

ARSA SAHİBİ olup, kısaca "Gayrimenkul Maliki" diye anılacaktır.

MÜTEAHHİT

MÜTEAHHİT olup, kısaca “Müteahhit”  ve ya “ Yüklenici”  diye anılacaktır.

ANAHTAR TESLİMİ

İş bu sözleşme, Teknik Şartname (aşağıda tanımlandığı şekliyle) ve Projeye’ye (aşağıda tanımlandığı şekliyle) uygun olarak yapılacak binaların (aşağıda tanımlandığı şekliyle) bağımsız bölümlerinin tamamlanmış hali, ortak mahalleriyle birlikte tümüyle inşa ve ikmal edilip altyapı ve çevre düzenlemesi tamamlanıp, tesisatların her türlü testleri yapılarak, olumlu sonuç alınması, kullanıma hazır halde Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin alınması, kesin kabul tutanağının ve kat irtifakının tamamlanarak, sağlam, kullanışlı ve oturmaya hazır olarak tapularının arsa sahiplerine verilmesini ifade eder.

ARSA                      

İş bu sözleşme gereğince üzerinde imar durumu yasa ve mevzuatın tanıdığı en geniş olanakların kullanılması suretiyle sözleşme ve eklerine uygun olarak müteahhit tarafından arsa payı karşılığı inşaat yapılacak olan  ???? ????  ??? ???? parselde kayıtlı gayrimenkulün tamamını ifade eder.

BİNA

Sözleşmeye konu arsa üzerinde onaylanmış projeye, iş bu sözleşme ve teknik şartnameye göre müteahhit firma tarafından inşa olunacak ? Blok üzerine lüks kalitede ve birinci sınıf işçilik uygulanacak olan, hukuki ve inşaat/ imalat hatalarından ari, toplam ?? adet bağımsız bölümden oluşacağını ifade eder.

BAĞIMSIZ BÖLÜM

Yukarıda tanımlanan arsa üzerine inşaa edilen/edilecek olan binalardaki ?? adet Bağımsız Bölümlerden herhangi biri olup, Bağımsız Bölümler inşa olunacak binada iskan edilecek tüm bağımsız bölümlerini ifade eder.

PROJE

İşbu sözleşme ve sözleşmede tanımlanan bina ve de bağımsız bölümlerin sözleşme şartlarına uygun olarak, yürürlükteki imar planı, ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak bu kapsamda tanınan en geniş olanakların kullanılması ile müteahhit tarafından arsa ile ilgili hazırlanacak ve arsa sahibi tarafından uygunluğu kabul edilmek suretiyle onaylanmak üzere yetkili tüm resmi ve özel kuruluşlara sunulacak avan proje ile inşaat, mimari, mühendislik, statik, elektrik, tesisat, İSKİ, ısı yalıtım, zemin etüdü, peyzaj ve bilcümle onaylanmış projeleri ve bunlara yapılacak tadilatları ifade eder.

SATIŞ VAADİ DEĞERİ

Noter harcına esas teşkil edecek belediyenin rayiç değerini ifade eder. Müteahhide satış vaadinde bulunan kısmın sözleşme tarihindeki belediye rayiç değeri 000,00,- TL. ( Yazıyla) dır.

TEKNİK ŞARTNAME

Aşağıda yer alan ortak mahalleriyle birlikte binaların ve bağımsız bölümlerin inşasında ve                tesisatında kullanılacak malzemeler, malzemelerin marka ve kalitesi ile inşaat ve tesisatın nitelik ve niceliklerini tanımlayan teknik konulardaki açıklamalardır.

 

PAYLAŞIM TABLOSU VE VAZİYET PLANI

İş bu sözleşmeye konu ?Bloklu sitedeki arsa sahipleri ve müteahhidin bloklardaki paylaşım şeklini ve vaziyet planını ifade eder.

2. SATIŞ VAADİ

Arsa sahipleri, maliki ve mutasarrıfı oldukları sözleşmenin konusunda bilgilerine yer verilen gayrimenkulün tamamı %100 hisse itibar edilerek %?? hissesini ve bu hisseye tekabül eden bağımsız bölümleri arsa karşılığı inşaat yapımı nedeniyle müteahhide, müteahhidin iş bu sözleşmede yazılı hüküm ve şartları yerine getirmesi şartı ile satmayı vaat, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşme arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olması nedeniyle iş bu sözleşmede %?? hissesini satış vaadi değeri olarak belirlenen 000,00,- TL. ( Yazıyla) olup, (arsanın toplam belediye rayiç değeri: 000,00,- TL. dir)  bu meblağ müteahhit tarafından ödenmesi ve arsa sahipleri tarafından alınması söz konusu olmayacaktır.

3. ARSANIN TESLİMİ

İş bu sözleşme kapsamında ön görülen inşaatın yapılabilmesi için arsa sahipleri tarafından boş,   ve tapudaki tüm (Belediye, idare veya elektrik- su, gaz gibi hizmet şirketleri lehine konulmuş intifa veya irtifaklar varsa bunlar dışında kalan) takyidatlardan ari olarak müteahhide teslim edilecektir. Arsa sahiplerinden birinin vefatı halinde murisler tarafından tüm intikal işlemleri tamamlanacak ve arsa anılan şekilde müteahhide teslim edilecektir.

4. VEKALET VE TEMSİL

??

5. PROJE VE MİMARİ UYGULAMA

Binanın mimari ve teknik projeleri iş bu sözleşmede yazılı esaslara, fenni ve teknik kurallara ve imar durumuna göre azami alanların kullanılması suretiyle tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Müteahhit tarafından yapılacaktır. Belediye tarafından onaylanacak inşaat ruhsatına esas olan uygulama projeleri gerek metrekare olarak ve gerekse özellikleri ve vasıfları itibariyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi şartlarına uygun olarak yapılacaktır. İşbu pojeler arsa sahibinin kabulünden sonra Belediye onayına sunulacaktır. Müteahhite ait olan daireler ile arsa sahiplerine verilecek daireler arasında inşaat, imalat, montaj ve teknik uygulamalar ile kullanım alanı farkı bulunmayacak olup, aynı malzeme/ürün ve kaliteye sahip olacaktır. Belediye tarafından onaylanacak inşaat ruhsatına esas olan uygulama projeleri gerek m2 olarak ve gerekse özellikleri ve vasıfları itibariyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi eki olan projenin aynısı olacaktır. Zorunlu olarak meydana gelebilecek değişiklikler arsa sahibinin yazılı onayına sunulacaktır. Sözleşmeye konu inşaat, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçaları olan teknik şartname, daire paylaşımı, daire kesiti ile mevcut mevzuat ve imar durumunun ön gördüğü yapılaşma miktarında Arsa Sahiplerinin onayı alınarak, tanzim ve tasdik ettirilecek, projeye uygun olarak imar edilecektir. Ekli vaziyet planından görüleceği üzere  ???? ????   boktaki toplam bağımsız m2 si ile eşit olacaktır.

6. İNŞAAT RUHSAT ALINMASI - İNŞAATA BAŞLAMA VE TESLİM SÜRESİ

Müteahhit (Yüklenici) iş bu sözleşme konusu arsanın bağlı bulunduğu belediyeden, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 takvim günü içinde güncel imar durumu alındıktan sonra mücbir sebepler hariç 180 (Yüz seksen) iş günü içerisinde inşaat ruhsatını alacaktır. İş bu sözleşme tarihinden itibaren mevcut arsa ile ilgili resmi imar durumu 45 (kırk beş) takvim günü içinde alınamaz ise taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Müteahhit resmi imar durumu aldıktan sonra ilgili belge ve evrakları tam ve eksiksiz bir şekilde belediyeye sunup mücbir sebepler hariç 180 iş günü içinde, arsa sahibi tarafından kabul edilmiş olan inşaat ruhsatını alacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Ayrıca onaylı proje suretleri arsa sahiplerine de verilecektir. İnşaat teslim süresi ise; müteahhit binaların inşaatını iş bu sözleşme, proje ve teknik şartnameye uygun bir vaziyette mücbir sebepler hariç 24 ay içerisinde, her türlü hata, ayıplardan ari, tem ve eksiksiz olarak, tüm tesisleri yapılmış/çekilmiş, kullanıma/oturmaya hazır vaziyette anahtar teslimi esasına göre tümüyle ikmal edip arsa sahiplerine iş bu sözleşmede belirtilen usulle teslim edecektir.

7. YAPI KULLANMA BELGESİNİN ALINMASI VE KAT MÜLKİYETİ

Müteahhit binaların inşaatını, sözleşme şartlarına ve süresi içinde tümüyle ikmal edilmesini takiben en geç 5 (Beş) ay içinde ilgili Belediye Başkanlığına başvurarak binalara ilişkin yapı kullanma izin belgelerini (iskan) alacaktır. Müteahhit binalara ilişkin yapı kullanma izinlerinin (iskan) alınmasını takiben en geç 3 (üç) ay içinde kat mülkiyetini kurarak, kat mülkiyeti tapu senetlerini arsa sahiplerine teslim edecektir. Bu işlemlerden doğabilecek tüm vergi, harç, resim ve masraflar müteahhit tarafından karşılanacaktır. Müteahhit işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu inşaatı, projelere, alınmış ruhsatlara ve mevzuatlara uygun olarak yapacak, proje/ruhsat/mevuzatlar dışında inşaat yapmayacak, bölüm eklemeyecek, taşkın imalat yapmayacaktır. Müteahhidin bu şartlara aykırı davranması ve kararlaştırılan süre içinde iskan/yapı kullanma/oturma belgesi alamaması halinde, Arsa sahibi tüm yasal unsurları oluşturmak ve iskan belgesi almak için başka müteahhit ve taşeranlara görev veya yetki verebilecek bu işler için harcanan masrafları, harçları ticari resakont faizi ve Yüzde Elli fazlası ile müteahhitten talep ve tahsil edebilecektir.

 

8.      MÜTEAHHİT PAYLARININ ARSA DEVİR ŞEKLİ VE ZAMANI

?????

 

9.     KAT İRTİFAKININ KURULMASI

Müteahhit iş bu sözleşmenin ekindeki krokiye uygun olarak, temel üstü ruhsatı aşamasına geldiğinde, arsa sahibi ve kendisine ait bloklardaki bağımsız bölümleri gösteren listeyi hazırlayacak ve bu listeye göre 30 (Otuz  ) takvim günü içerisinde  kat irtifakı kurulacaktır.

 

10.       PAYLAŞIM ORANI VE ESASLARI

?? ??

 

11.       YAPILACAK BİNALAR

?? ??

 

12.       SÖZLEŞMENİN TAPUYA ŞERHİ

Tarafların her biri tek taraflı hareketle işbu sözleşmeyi tapuya şerhe yetkilidir. Sözleşmenin tapuya şerhinden doğacak her türlü masraf tapuya şerh koymak isteyen taraf tarafından karşılanacaktır.

 

13.      ARSA SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu sözleşme kapsamında öngörülen inşaatın yapılması amacıyla sözleşme konusu gayrımenkul, arsa sahibi tarafından boş ve tapudaki tüm (Belediye, iadere veya elektrik- su, gaz gibi hizmet şirketleri lehine konulmuş intifa veya irtifaklar varsa bunlar dışında kalan) takyidatlardan ari olarak müteahhide teslim edilecektir.

 

Arsa sahipleri, arsanın teslim tarihine kadar ki tüm vergi borçlarından sorumlu olup, teslim tarihinden sonraki arsaya dair her türlü vergi, resim, tapu harçları ve sair harçlar ile damga vergisi müteahhide ait olacaktır.

Arsa sahiplerine ait olacak bağımsız bölümlere ilişkin telefon, iski, doğalgaz, elektrik, abonman sözleşmeleri ve depozitoları arsa sahiplerince karşılanacaktır.

Arsa sahipleri, binanın inşaatı, inşaat izni için gerekli her türlü belgelerin temini, muamelelerin ifa ve intacı, proje ve tadili, inşaat ruhsat, yapı kullanma izin alım, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi, gerekli her türlü yetkilerle mücehhez vekâletin sözleşme kapsamına aykırı olacak işlemlerin tesis edilmemesi kaydıyla müteahhide ve görevli elemanlarına verilmesinden sorumludur. Sözleşme kapsamına ve hükümlerine aykırı olarak kullanılan vekaletin meydana getirdiği her türlü zarar ve ziyandan müteahhit ve görevli eleman sorumludur.

Arsa sahiplerinin müteahhide, müteahhidin arsa sahiplerine karşı işbu sözleşmeden doğan sorumlulukları arsa sahiplerinin / müteahhidin, mirasçılarına da sari ve şamil olacak ve işbu sözleşmenin tüm hükümleri mirasçıları da ve yeni malik olacak 3. kişileri de bağlayacaktır.

Taraflar işbu sözleşmede yazılı ve kendilerini bağlayan tüm sürelere riayet ve tüm mükellefiyetlerin ifasında ve iyi niyet kurallarına riayetten sorumludur.

Arsa sahipleri iş bu sözleşmede yazılı yükümlülüklerini ve tüm  yasal gerekleri de gecikmesizin yerine getirecektir. Arsanın sözleşme tarihine kadar ki her türlü vergileri varsa takyidatlarının kaldırılması için masrafların tamamı arsa sahipleri tarafından karşılanacaktır.

14.MÜTEAHHİDİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müteahhit imar mevzuat ve imar planları ile ticari şartların gerektirdiği en geniş inşaat ve iskan imkanları değerlendirilerek binaların inşaat projelerini hazırlayıp bu projelerin mal sahiplerinin temsilcilerinin yazılı onayına sunacak ve onayını aldıktan sonra en geç 180  ( Yüz seksen) takvim günü içerisinde bu projeleri belediyede tasdik ettirecektir. Müteahhit tasdikli projeden sonra arsa sahiplerinin temsilcilerine bir kopya vermekle yükümlüdür. Müteahhit daha sonra bu projeye ve sözleşme hükümlerine eklerine uygun olarak inşaatı tamamlayacaktır.

Mevcut imar planındaki her türlü iyileştirmeler gereği ilave olarak her türlü avantajlar müteahhit ve arsa sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Müteahhit, binaların ve arsa sahiplerine verilecek bağımsız bölüm inşaatlarının işbu sözleşme ve ekindeki teknik şartnameye uygun olarak bilabedel anahtar teslimi şeklinde kamilen bitirip teslim edecektir. Müteahhit hiçbir suretle enflasyon, kur ayarlaması, malzeme veya işçilik fiyatlarının yükselmesi gibi olayları bahane ile inşaatı yarım ve ya eksik bırakamaz. Kendisine devredilecek arsa hissesinin arttırılmasını ve ya ilave bir bedel isteyemez, inşaat kalitesini düşüremez.

Müteahhit kendisine ait olan daireler ile gayrimenkul malikine verilecek daireler arasında inşaat, imalat, montaj ve teknik uygulamalar ile kullanım alanı farkı yaratmayacak, aynı malzeme/ürün ve kalite kullanacaktır.

Müteahhit  gayrimenkul malikinin payına düşen bağımsız bölümlerin inşaatı ile kendi payına düşenleri ve ortak mahalleri aynı sürede tamamlayacaktır.

Müteahhit işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu inşaatı, projelere, alınmış ruhsatlara ve mevzuatlara uygu olarak yapacak, proje/ruhsat/mevuzatlar dışında inşaat yapmayacak, bölüm eklemeyecek, taşkın imalat yapmayacaktır.

Müteahhidin bu şartlara aykırı davranması ve kararlaştırılan süre içinde iskan/yapı kullanma/oturma belgesi alamaması halinde, gayrimenkul maliki tüm yasal unsurları oluşturmak ve iskan belgesi almak için başka müteahhit veya taşeranlara görev ya da yetki verebilecek bu işler için harcanan masrafları, harçları yüzde elli fazlası ve ticari resakont faizi ile müteahhitten talep ve tehsil edebilecektir.

Müteahhit işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren binaların inşaatın anahtar teslimi esasına göre tamamlanmasına kadar geçecek süre içinde kendisine düşen arsa hisselerini ipotek, haciz vb. iradi ve ya gayri iradi her türlü takyidatlardan uzak tutacak ve onların terkinden ve fekkinden sorumlu olacaktır.

İşbu inşaatla ilgili olarak her türlü proje tanzimi, yapı denetim harcı, zemin etüt raporu, tadilat, teknik eleman ücretleri, imar durumu, iskan harcı, 2 no.lu beyan harcı, her türlü inşaat malzemesi bedeli, SSK pirimleri, işci muhtasar vergileri, arsa paylarıyla ilgili emlak ve gelir vergileri, tüm şantiye giderleri, araç ve gereç temini, arsa payı iktisabı sırasında doğan tüm tapu harcı, şantiye suyu ve elektriği temininin giderleri, cins tashihi, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, tadil, terkin hizmetleri, harç ve giderler, KDV, noter harç ve giderleri, arsa üzerindeki tevhit, ifraz, kanuni terklerle ilgili hizmet ve giderleri gibi inşaata müteallik bilcümle giderler ve abonman sözleşme hazırlığı su ve elektrik sayaçları, doğalgaz tesisatı ve gaz açımı müteahhide aittir.

Yine inşaatın inşası süresince meydana gelecek her türlü kazalardan, hasarlardan,  üçüncü kişilerin gördüğü zararlardan iş kazasından müteahhit sorumludur.  her türlü kaza, veya hasarlar sebebiyle arsa sahiplerinden her ne ad adı altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunulması halinde müteahhit arsa sahibinden istenen bu talebi kendisine müracaat yapılmasına müteakip Üç iş günü içinde ödemekle yükümlüdür.

Müteahhit, arsa sahibi tarafından ikaz ve ihtar etmek zorunluluğu olmaksızın sözleşmede yazılı ve müteahhidi bağlayan tüm sürelere riayatten ve tüm mükellefiyetlerin ifasından dolayı arsa sahiplerine ve daire satışı yapılan 3. kişilere karşı sorumludur.

taraflar işin başından sonuna kadar iyi niyet kurallarına riayet edecektir.

Müteahhit, işin kabulü yapılıncaya kadar her türlü riske karşı inşaatı sigorta etmek maksadıyla inşaat için ALL RİSK SİGORTASI yaptıracaktır.

Müteahhit iş bu sözleşmeden doğan müteahhitlik hak ve görevlerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez. Hakediş olarak kendisine verilmiş olan bağımsız bölümler hariç olmak üzere Sözleşmede yazılı edimlerini yerine getirmeden arsa sahibinin yazılı oluru olmaksızın hak ve alacaklarını başkasına devir ve temlik edemez, borçlarının karşılığı olarak gösteremez, haciz ettiremez, hak ve alacaklarına haciz gelmesi halinde bu haczi üç gün içinde kaldırmakla mükelleftir.

Müteahhidin hukuki ve fiili sorumluluğu kanunların belirlediği süreler çerçevesinde devam edecektir. Müteahhit, sözleşme ve eklerine uygun uygun ifası neticesinde ise sadece yerine getirdiği sorumluluğunun biteceğini, yerine getirmediği, tamamlamadığı veya devam eden eden hukuki ve fiili sorumluluğu kaldırmayacağını kabul, beyan ve taahüt eder.

Binaların inşasının gerçekleşmesi bir ekip çalışması ile mümkün olacağından işçi, teknik eleman, usta ve alt taşeronlar çalıştırılması, bazı işlerin yapımının başka firmalar ile taşeronluk anlaşmaları yapılması devir ve yasak sınırı içinde mütalaa edilemez.

Müteahhidin veya taşeronlarının sigortasız işçi çalıştırması, işçiye fazla mesai yaptırması ve ödememesi, kıdem ve ihbar tazminatı, tatil vs. her türlü işçilik alacağı ve kamusal makamlar nezdinde her türlü borcunu ödememesi halinde, ilgili tüm kamu kurum, kuruluş/özel kuruluşlar nezdinde tahakkuk edecek olan, her nevi para cezası (prim,işsizlik sigorta borcu,eğitim katkı payı vs. borç) ve bu konuda işçiler tarafından açılacak davalar da dahil olmak üzere her nevi dava sonucu çıkacak tazminat, 3. tekil kişilerin uğradığı zararlar nedeniyle doğan alacak ve tazminat vb. sebebi ile ortaya çıkacak ödemelerden  doğrudan ve tamamen müteahhit  sorumlu  olacaktır. Müteahhit bu nedenlerle arsa sahiplerinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Arsa sahipleri işbu sebeplerle şahıslara veya resmi ve idari mercilere işbu sözleşme dışında bir ücret  tazminat, idari para cezası ödeme yapmak durumunda kalır ise müteahhit arsa sahipleri tarafından ödenen bu bedeli ilk istem üzerine derhal arsa sahiplerine ilk yazılı talebine müteakip Üç gün içinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşin hitamında müteahhit işbu inşaat yeriyle ilgili kurumlardan alacağı ilişik kesme belgesini arsa sahiplerine verecektir. Bahsi geçen ilişik kesme belgesinin arsa sahiplerine ibrazına kadar geçen süreçte, bu hususa ilişkin de müteahhitin, borç, sorumluluk ve yükümlülükleri devam edecektir.

Müteahhit iş yerinde her türlü güvenlik tedbirini zamanında almak, yetenekli işçi ve personel çalıştırmak, Türk hukukuna göre işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın hükümlerini yerine getirmekle mükelleftir.

Müteahhit işin başından sonuna kadar iş güvenliği ve çevre sağlığı konusunda sahada aktif olarak çalışacak, bu konuda eğitimi tam olan ve sertifikaları bulunan, ehliyetli ve tecrübeli bir iş güvenliği sorumlusu tayin edecektir.

Müteahhit yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya işveren durumundadır. Bu nedenle iş yerinde kendine ayrılan yerlerde ve işlerde iş kazası ve meslek hastalığı olmaması ve diğer zararlandırıcı olayların meydana gelmemesi için Türk hukukundaki işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yer alan iş güvenliğine ilişkin tüm önlemleri almak, iş yerinde uygulamak, işbu kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek, her türlü malzeme araç ve gereçleri sağlamak, iş yerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak ve bu konularda işçilerini eğitmek zorundadır.

Kusurlu ve ya kusursuz bulunsun işin ifası sırasında iş yerinde meydana gelebilecek iş kazası, yangın, çökme, yıkılma, yaralanma, ölüm vb. olaylar nedeniyle doğabilecek mali, hukuki ve cezai sorumluluklardan dolayı resmi ya da gayri resmi kurum ve kuruluşlarla gerçek veya tüzel 3. kişilere karşı müteahhit muhatap ve mesul olacaktır.

Sözleşme konusu inşaatın başından sonuna kadar inşaat faaliyetinden imalat ve gerek şantiye dahilinde ve gerekse şantiye haricinde 3. kişilerin maruz kalacakları maddi manevi cismani her türlü zarar ve ziyanlardan doğrudan doğruya hukuki, cezai, mali ve idari bakımdan sorumluluk tamamen müteahhide aittir.

Müteahhidin sorumluluğundan dolayı arsa sahiplerine rücu hakkı olmayacaktır.

Müteahhit işbu sebeplerle arsa sahiplerinin her ne adla olursa olsun bir zarara uğraması halinde ilk istem üzerine bu zararı derhal gidereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme gereği işle ilgili olarak her türlü cezai, mali ve hukuki sorumluluk müstakilen ve münhasıran müteahhide aittir.

Müteahhit inşaata başlamak üzere arsanın tesliminden itibaren yapı kullanım izni alıncaya kadar sigortasız işçi çalıştıramayacağı gibi, işin başından sonuna kadar, müteahhidin kendisinin, personellerinin, üçüncü kişilerin, taşeron veya alt yüklenicilerin, işçilerin her türlü kaza, iş kazası ve/veya meslek hastalığı nedeniyle veyahut her ne sebeple olursa olsun maruz kalacakları, her türlü hasar, zarar ile  olumsuzluklardan doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ve tazminat yükümlülükleri müteahhite ait olacaktır.

İnşaat mahalindeki her türlü iş ve işçi sağlığı ve güvenliğinden, doğabilecek tazminattan ve belediye para cezalarından ötürü doğrudan doğruya ve arsa sahiplerinin malik olması sebebiyle doğması muhtemel sorumlulukları ve tazminatları sebebiyle müteahhide rücu haklarının sonucundan dolayı yine müteahhit sorumlu olacaktır.

Müteahhit inşaata hiç başlamazsa ve yapmaktan vazgeçerse veya inşaatın herhangi bir safhasında müteahhit inşaat taahhüdünü yerine getirmekten vazgeçerse o güne kadar yapmış olduğu işler, malzemelerin hukuki ve maddi değer ifade etmesi şartı ile, nefaset ve devamında yapılacak masraflar düşülmek suretiyle hesaplanan miktarın Yüzde Altmış ‘ı (%60’ı) dışında gayrimenkul malikinden talep edemez /isteyemez; alıp veya söküp götüremez.

 

Kira tazminatı; İnşaatın sözleşmede belirlenen süre içinde, işbu sözleşme koşullarına, yürürlükteki imar planı, ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak arsa sahibine teslim edilmemesi, eksik ve bozuk veya hatalı yapılması halinde müteahhit, teslim etmesi gereken günden, teslim ettiği güne kadar geçen her ay için (gün aya oranlanacaktır)   Arsa sahibine isabet eden bağımsız bölüm başına 0.000,00 TL. ( Yazıyla)  Kira tazminatı ödeyecektir.

Cezai Şart; Müteahhit mücbir sebepler ve arsa sahibinden kaynaklanan nedenler dışında işbu sözleşme ile kararlaştırılan süre ve şartlara uymaz, inşaatı hiç yapmaz veya yarım bırakırsa arsa sahşbine 0.000,00 TL. ( Yazıyla)  cezai şart ödeyecektir. Bu konuda Müteahhit, söz konusu cezai şart miktarının fahiş olmadığını, iradesi sonucu belirlendiğini, hiçbir hal ve durumda bu miktarların indirilmesini talep etmeyeceğinş kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

15.SÜRELER

İşbu sözleşmedeki sürelere haklı bir neden olmaksızın riayet etmeyen ve gecikmeye sebebiyet veren taraf diğer tarafın bu yolda uğradığı tüm zarar ve ziyanı tazminle sorumludur.

Sözleşme kapsamında müteahhitin borç, sorumluluk ve yükümlülüklerini sözleşme şartlarına, yürürlükteki imar planı, ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak yerine getirmesi suretiyle arsa sahipleri ve müteahhit arsa payı düzeltme davası açmayacağını, şufa haklarını kullanmayacaklarğını, izale-i şuyu haklarını kullanmayacaklarını, beyan ve taahhüt ederler. Müteahhit alınacak yeni imar durumuna göre arsa üzerinde gerekli topografik zemin etüd çalışmaları ile harita ve tapu sicili ve belediye nezdinde işlemlere başlayacaktır.

 

Müteahhit inşaat ruhsatını almadan hiçbir şekilde inşaata başlamayacaktır.

 

Müteahhit inşaatı onaylı projesine ruhsat ve eklerine ve sözleşme koşullarına uygun vaziyette sözleşmede yazılı süre içinde tamamlayacağı temel ruhsatına müteakip 24 (yirmidört) ay süre içerisinde çevre ve bahçe düzenlemesi yapılmış olarak, her türlü hata, ayıplardan ari, tam ve eksiksiz olarak, tüm tesisleri yapılmış/çekilmiş, kullanıma/oturmaya hazır vaziyette anahtar teslimi haline getirmek suretiyle arsa sahiplerine teslim edilecektir.

Binanın iskan alımı    inşaat  süresine dahil olmayıp iskan inşaatın sözleşme şartlarına ve süresi içinde tamamlanmasından itibaren 5 (beş) ay içerisinde ilgili Belediye Başkanlığına başvurarak binalara ilişkin yapı kullanma izin belgeleri (iskan) alınacaktır. Bu süre içinde iskan belgesinin alınmaması halinde; arsa sahibi iskan alımı için, kendisi beya başka kişi, kişiler veya yüklenicilere işi tamamlatabilecek bu nedenle sarf edilen ücretleri, masrafları, harç ve vergilerini yüzde elli fazlası ve ticari avans faizi ile birlikte müteahhitten tale ve tahsil edebilecektir. İnşaatın proje ve yasal mevzuatlara uygun yapılmaması nedeniyle iskan belgesisinin alımının mümkün olmaması halinde inşaat hukuki ayıplı sayılacak, bu nedenle oluşan tüm masraf ve zararlar müteahhide ait olacaktır.

İskan alındıktan sonra müteahhit 3 (üç) ay içerisinde arsadan binaya geçmek için, tüm masraflar kendisine ait olmak üzere cins tashihi yaparak kat mülkiyetini tahsis edecektir.

İşbu maddede tayin edilen sürelere mücbir sebeplerle geçen süreler dahil değildir. Mücbir sebeplerle geçen süreler her halukarda mücbir sebebin varlığının resmi makamlarca teyit edilmesi sureti ve yazılı talep halinde ek süre olarak normal sürelere eklenecektir. Taraflar karşılıklı yazılı olarak anlaşarak ve sözleşmeye ekleyerek bu süreleri uzatabilirler.

 

16.      MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşme konusunun ifa edilmesini engelleyen yasada kabul edilen ve resmi makamlarca teyit edilen mücbir sebepler, tarafların tüm gayret çaba ve çalışmasına rağmen engel olma imkanı olmayan, tarafların iradesi dışında oluşan/ gelişen ve işin devamını imkansız kılacak veya durmasına neden olacak etkide gerçekleşen savaş, seferberlik, deprem, işi etkileyen sel, doğal nedenlerle kaynaklanan ve işi etkileyen su baskını, müteahhidin ihmali -hatası ve dikkatsizliği dışında inşaatın devamını etkileyen bölgede meydana gelen yangın gibi doğal afetler, inşaatın devamını imkansız kılan veya durmasına sebep olacak güçte halk ayaklanması / terör, gibi objektif olarak alan veya bölgedeki herkesin etkilendiği resmi makamlarca açıklanan veya ilan edilen olaylar, müteahhidin,  dikkatli, hatası, süre ve şartlar daihilinde ruhsata ve projelere, imar planlarına ve mevzuarlara uygun davranmasına rağmen ülke genelinde resmi mercilerin alacağı karar nedeniyle inşaatı durdurmaları, gibi inşaatın başlangıcında mevcut olmayan ve inşaatın devamını imkansız kılan veya durmasına neden olan olağan üstü beklenmeyen ve tarafların kontrolü dışındaki haller işbu sözleşme kapsamında mücbir sebep kabul edilir.(sözleşme tarihinde corana virüsü nedeniyle ülkemiz de dahil dünya genelinde pandemi omevcut olup, bu husus nedeniyle müteahhit gerekli tedbir ve önlemleri alacak, resmi makamların alacağı kararların etkisi dışında bu husus işin yapılması/ süresi, malzeme temini, nakliye, mühendis  ya da işçi temini gibi hususlarda mücbir sebep olarak sayılmayacaktır.)

 

17. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi her zaman yazılı olarak sona erdirebilirler.

Arsa sahipleri haklı sebeplere dayandırarak müteahhidin taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde kayıt ve şarta gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Taraflardan birinin iflasına karar verilmesi veya konkordato istemesi ve sözleşme yapıldıktan sonra taahhütlerinden vazgeçmesi, idari veya adli makamlarca müteahhidin faaliyetinin durdurulması, genel olarak borçlarını ödeyemez durumda olması halinde ayrıca bir ihbara ve ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın karşı taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu halde sözleşmenin haklı nedenle feshine yol açan taraf diğer tarafın bu nedenle uğradığı ve uğrayacağı tüm zarar ve ziyandan sorumludur.

Taraflardan birinin veya birkaçının vefatı ve mücbir sağlık sebeplerinden ötürü taraf olamamaları halinde kanuni mirasçıları sözleşmeyi sözleşme şartlarına bağlı kalarak aynen idame ettireceklerdir.

 

Müteahhidin sözleşme ile tanımlanmış olan işi süresi içinde yapıp tamamlamaması, yapıp tamamlayamayacağının görülmesi yada anlaşılması halinde, Arsa Sahibi Müteahhide, işin yapılıp tamamlanması, kaybedilen veya eksik bırakılan sürenin telafi edilmesi, sürecin hızlandırılması için ikaz ve ihtar edebilir. Mücbir sebepler haricinde Müteahhidin 45 ( Kırk beş) günü geçen gecikmeye rağmen işi yapıp teslim etmemesi, yapıp teslim edemeyeceğinin ispat edilebilir bir şekilde anlaşılması halinde, Arsa Sahibi sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda Müteahhit sözleşmede yazılı cezai şartı ve kira tazminatını ödemekle yükümlüdür. Arsa Sahibi sözleşmeyi bu madde kapsamında fesih ederse, işi kendisi devam edebileceği gibi, başka kişi- kişiler- taşeron ya da Müteahhitlere yaptırtabilir.

 

17.      EKSİK İŞLER VE GARANTİ SÜRESİ

Müteahhit açık ayıplardan olduğu kadar inşaatın tesliminden sonra ortaya çıkabilecek eksiklik ve kusurlardan, gizli ayıplardan da sorumludur. İmalat arsa sahiplerinin kullanamayacağı veya nefaset kurallarına göre kabul edemeyeceği derecede kusurlu ise kusurlu olan hususları yazılı olarak müteahhide bildirmek zorundadır. Bildirilen bu kusurları müteahhit bilabedel derhal onarmayı ve gidermeyi kabul eder.

Müteahhit sözleşme konusu işlerin arsa sahiplerine tesliminden sonra, inşaatın tüm alanlarında ( bağımsız bölüm ve ortak alanlarda)  ortaya çıkacak eksiklik, zarar, hasar, tekniğe ve şartlara aykırı imalat, hatalı, arızalı veya uygun olmayan malzeme kullanımı vb. tüm eksiklik, hata, arıza veya ayıplardan dolayı Türk Borçlar Kanunu 478 maddesi gereğince 5 (beş) yıl boyunca, kullanım ve sarf malzemeleri hariç olmak üzere inşaatla ilgili olarak gizli ayıp veya müteahhidin ağır kusurundan kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkacak arıza veya sorunlardan 20  ( Yiirmi) yıl  süre ile sorumlu olup,   bu hususlarda ortaya çıkacak hasar zarar, arıza veya ayıpları ilk bildirime müteakip 10 (on) gün içinde gidermeyi kabul ve taahhüt eder.

 

18.     İŞİN TESLİMİ VE GEÇİCİ KABUL

İş bitirildiğinde geçici kabulun yapılması için müteahhit arsa sahiplerine veya arsa sahibi tarafından yetki verilmiş temsilcilerine yazılı olarak haber vererek geçici kabul için ön muayeneyi beraber yapacaklardır. Arsa sahipleri ve temsilcileri ön muayene esnasında kabule engel olan noksan ve kusurlar görür ise bunları müteahhide yazılı olarak bildirecektir. Müteahhit arsa sahipleri tarafınca tespit edilen noksan ve kusurları yazılı bildirimden itibaren en geç 15 gün içinde giderecek veya ortadan kaldırarak, sözleşmede belirtilmiş olan şartlar çerçevesinde uygun hale getirecek ve akabinde, tüm işler tamamlanmış, hiçbir eksiklik, aksaklık olmadığının görülüp tesbit edilmesi şartı ile taraflarca imzalanan tutanakla kesin kabul yapılacaktır.

 

19.KONTROL

Arsa sahipleri inşaatı her aşamada inşaatın sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, malzeme ve işçilik uygulamasını imalatı görevlendiği bir teknik eleman vasıtasıyla her zaman kontrol murakabe ve muayene edebilir.

Arsa Sahibi sözleşme ve teknik şartname hükümlerine uymayan aykırılıkları müteahhide ihbar etmesi halinde, Müteahhit bu ihbarın gereğini 10 (On gün) içerisinde sözleşme şartlarına, yürürlükteki imar planı, ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak yerine getirmeyi/yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

İmar, iskan ve ruhsat projelerine uyulmaması neticesinde sorumluluk, maddi ve manevi tüm zarar ve tazminlerin yerine getirilmesinden Müteahhit sorumludur. Yine arsa sahiplerinin kontrol yükümlülüğü bulunmamakla birlikte bu yönde çalışma yapmaması müteahhitin sorumluluğunu azaltmaz, ortadan kaldırmaz.

20.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinde değişiklik yapılmak istendiği veya madde iptal edilmek istendiği takdirde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile yazılı olarak sözleşmede değişiklik veya madde iptali yapılabilir. Taraflar işbu durumun protokolle düzenleneceğini ve düzenlenecek protokolun sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olarak kabul edeceğini şimdiden kabul, beyan taahhüt eder.

 

21.GEÇERLİLİK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması tüm sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecek yalnızca söz konusu hükmün taraflar arasında geçersiz olmasına sebebiyet verecektir.

 

22.TEBLİGATLAR

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle yapılacak her türlü tebligat ve yazışmalar tarafların yukarıda belirtilen adreslerine yapılacaktır. Olası değişiklikler 7 (yedi) gün içerisinde taraflara yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişiklikleri ilgili tarafca karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır. İşbu sözleşmede tebligata ilişkin usul ve işlemler Tebligat Kanunu’na uygun olarak yapılacaktır.

 

23.İHTİLAF HALLERİ VE YETKİ

Taraflar birbirlerine güven duyarak ve karşılıklı iyi niyetle işbu sözleşmeyi imzalamışlardır. Bu nedenle olabilecek uyuşmazlıkları öncelikle bir araya gelmek suretiyle sulhen çözmeye çalışacaklardır. İhtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

 

  • Paylaş: